O CTTM

Centrum Transferu Technologii Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie (CTTM) zostało utworzone 1 grudnia 2010 jako odpowiedź na potrzebę komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstałych w uczelni. W swoim funkcjonowaniu CTTM koncentruje się głównie na branży morskiej, a co za tym idzie na działaniach na rzecz macierzystej uczelni.

Zmieniające się otoczenie formalnoprawne komercjalizacji wyników badań w Polsce powoduje, że CTTM również przechodzi reorganizację. Od 2010r. z jednostki będącej pozostałością Działu Współpracy z Zagranicą i mającej obok komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w swoich kompetencjach także wymianę studentów i pracowników dydaktycznych (Erasmus) oraz projekty o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym (Program Operacyjny Kapitał Ludzki), CTTM zostało przekształcone  w 2015r. w jednostkę, której zadania zostały zawężone do:
 

 
  • Opracowywania modelu organizacyjnego i zasad korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni, w tym organizację komercyjnego wykorzystywania tej infrastruktury.
  • Indywidualnych konsultacji dla pracowników Uczelni w zakresie udziału w tych projektach;
  • Poszukiwania źródeł finansowania dla pomysłów badawczych i projektów o charakterze rozwojowym;
  • Pomocy w budowaniu konsorcjum projektowego i w opracowaniu profilu (oferty współpracy badawczej);
  • Pomocy na etapie przygotowania wniosku w zakresie kwalifikowalności wydatków i kryteriów formalnych;
  • Udzielania informacji w zakresie prawidłowej realizacji projektu, w tym o kwalifikowalności kosztów i sposobie raportowania do instytucji wdrażających/pośredniczących;
  • Informowania o prowadzonych naborach konkursów projektowych, szkoleniach i warsztatach organizowanych w całej Polsce;
  • Współpracy z narodowymi i międzynarodowymi operatorami programów unijnych.

CTTM jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną usytuowaną organizacyjnie w pionie Prorektora ds. Nauki. Organami CTTM są Rada Nadzorująca oraz Dyrektor.