Konkursy

Nazwa Konkursu Deadline Opis konkursu Dokumentacja konkursowa
HORYZONT 2020 - MG-BG-02-2019: - Ship emission control scenarios, marine environmental impact and mitigation 29.04.2019 Konkurs jednoetapowy. Dotyczy redukcji zanieczyszczeń.
HORYZONT 2020 –LC-MG-1-11-2019 Structuring R&I towards zero emission waterborne transport 25.04.2019 Konkurs 1 etapowy, projekt typu CSA – akcja koordynująco -wspierająca. Tematyka konkursu dotyczy strukturyzacja badań i innowacji w zakresie bezemisyjnego ransportu wodnego.
Nazwa Konkursu Deadline Opis konkursu Dokumentacja konkursowa
HORYZONT 2020 - MG-2-6-2019 - Moving freight by Water: Sustainable Infrastructure and Innovative Vessels 16.01.2019 Konkurs 2-etapowy, koniec naboru w I etapie: 16 stycznia 2019 , w II etapie: 22 września 2019. Tematyka konkursu: transport ładunków drogą wodną. Zrównoważona infrastruktura i innowacyjne jednostki pływające.
HORYZONT 2020 - MG-2-8-2019: Innovative applications of drones for ensuring safety in transport 16.01.2019 Konkurs 2-etapowy, typ RIA (projekt badawczo-innowacyjny), koniec naboru w I etapie: 16 stycznia 2019, w II etapie: 12 września 2019. Tematyka konkursu: innowacyjne zastosowanie dronów w celu zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie.
HORYZONT 2020 - MG-2-9-2019: InCo Flagship on Integrated multimodal, low-emission freight transport systems and logistics 16.01.2019 Konkurs 2-etapowy, koniec naboru w I etapie: 16 stycznia 2019 , w II etapie: 22 września 2019. Typ RIA (projekt badawczo-innowacyjny), Tematyka konnkursu: zintegrowany transport multimodalny, niskoemisyjne systemy logistyczne i transportu towarów
HORYZONT 2020 - LC-MG-1-8-2019: Retrofit Solutions and Next Generation Propulsion for Waterborne Transport 16.01.2019 Konkurs 2-etapowy, koniec naboru w I etapie: 16 stycznia 2019 , w II etapie: 22 września 2019. Typ RIA oraz IA (projekty badawczo-innowacyjne oraz projekty innowacyjne), Tematyka konkursu: Rozwiązania modernizacyjne oraz napęd nowej generacji w transporcie wodnym.
HORYZONT 2020 - LC-MG-1-9-2019: Upgrading transport infrastructure in order to monitor noise and emissions 16.01.2019 Konkurs 2-etapowy, koniec naboru w I etapie: 16 stycznia 2019 , w II etapie: 22 września 2019. Typ RIA (projekty badawczo-innowacyjne). Tematyka konkursu: Modernizacja infrastruktury transportowej w celu monitorowania hałasu i emisji
HORYZONT 2020 - LC-MG-1-10-2019: Logistics solutions that deal with requirements of the 'on demand economy' and for shared-connected and low-emission logistics operations 16.01.2019 Konkurs 2-etapowy, koniec naboru w I etapie: 16 stycznia 2019 , w II etapie: 22 września 2019. Typ RIA (projekty badawczo-innowacyjne). Tematyka konkursu: Rozwiązania logistyczne odpowiadające wymaganiom gospodarki "na żądanie" (on demand economy) oraz niskoemisyjnym operacją logistycznym.
Horyzont 2020 - LC-SPACE-EGNSS-1-2019-2020 - EGNSS applications fostering green, safe and smart mobility 05.03.2019 Konkurs 1 etapowy, typ IA (Innovation Action) - projekt innowacyjny. Tematyka konkursu: wykorzystanie EGNSS do wspierania zielonej, bezpiecznej i inteligentnej mobilności. Rozwiązania dla transportu morskiego mają powodować zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przez statki oraz prowadzić do wzrostu efektywności i trwałości (m.in. w odniesieniu do nawigowania statkami, zarządzania ruchem, działaniami portowymi oraz autonomicznymi statkami).
Horyzont 2020 - DT-SPACE-EGNSS-2-2019-2020 - EGNSS applications fostering digitisation 05.03.2019 Konkurs 1 etapowy, typ IA (Innovation Action) - projekt innowacyjny. Tematyka konkursu: Wykorzystanie EGNSS do wspierania cyfryzacji.
Horyzont 2020 - SU-SPACE-EGNSS-3-2019-2020 - EGNSS applications fostering societal resilience and protecting the environment 05.03.2019 Konkurs 1 etapowy, typ IA (Innovation Action) - projekt innowacyjny. Tematyka konkursu: Zastosowanie EGNSS w celu wspierania bezpieczeństwa społeczeństw oraz ochrony środowiska.
Nazwa Konkursu Deadline Opis konkursu Dokumentacja konkursowa
HORYZONT 2020, Mobility for growth - 2015 15.10.2015 Ostatnie w 2015 roku konkursy w obszarze transportu
HORYZONT 2020, ERC Starting grants 17.11.2015 Konkurs Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (granty indywidualne) dedykowany naukowcom rozpoczynającym karierę badawczą (2-7 lat po doktoracie), pochodzący z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Tematykę projektu określają wnioskodawcy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.
HORYZONT 2020 - Applications in Satellite Navigation - Galileo 01.03.2017 Na rok 2017 zapowiadane są nowe konkursy programu Horyzont 2020 dotyczące zastosowania nawigacji satelitarnej. Obszar GALILEO-2017 składać się będzie z 4 konkursów: - GALILEO-1-2017: EGNSS Transport applications (w tym zastosowanie EGNSS w transporcie morskim), - GALILEO-2-2017: EGNSS mass market applications, - GALILEO-3-2017: EGNSS professional applications, - GALILEO-4-2017: EGNSS awareness raising and capacity building.
HORYZONT 2020 - MG-2.1-2017 Innovations for energy efficiency and emission control in waterborne transport. 19.10.2017 - II etap Konkurs w obszarze Transport wodny (Waterborne transport). Jest to konkurs 2 etapowy. Nabór do I etapu kończy się 26 stycznia 2017, a II etapu 19 października 2017.
HORYZONT 2020 - MG-2.2-2016 Development, production ande of high performance and lightweight materials for vessels and equipment 20.01.2016 Konkurs z obszaru Transport wodny (Waterborne transport). Spodziewany wpływ projektów: zastosowanie do produkcji statków oraz ich wyposażenia nowych lżejszych materiałów podnoszących m.in. efektywność energetyczną jednostek. Nabór projektów w konkursie jest dwustopniowy. Pierwszy etap zamyka się 20 stycznia 2016 r, a II etap 29 września 2016.
HORYZONT 2020 - MG-2.3-2016 New improved tranport concepts in waterborne transport 20.01.2016 Konkurs z obszaru Transport wodny (Waterborne transport). Nabór projektów w konkursie jest dwustopniowy. Pierwszy etap zamyka się 20 stycznia 2016 r, a II etap 29 września 2016.
HORYZONT 2020 - MG-3.3-2016 Safer waterborne transport and maritime operations 20.01.2016 Konkurs z obszaru : Bezpieczeństwo w transporcie (Transport - Safety). Nabór projektów w konkursie jest dwustopniowy. Pierwszy etap zamyka się 20 stycznia 2016 r, a II etap 29 września 2016.
HORYZONT 2020 - BG-02-2016/2017: High value-added specialised vessel concepts enabling more efficient servicing of emerging coastal and offshore activities 14.02.2016 Konkurs jednoetapowy, w wezwaniu Blue Growth (Niebieski wzrost). Projekt o charakterze innowacyjnym (IA). Rozwiązanie otrzymane w wyniku projektu powinno osiągnąć min. 5 poziom gotowości technologicznej (TRL)
HORYZONT 2020 - MG-2.4-2017: Complex and value-added specialised vessels 19.10.2017 - II etap Konkurs dwuetapowy. Typ: działania innowacyjne.
Premia na Horyzoncie - MNISW Nabór ciągły MNISW ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursu pod nazwą „Premia na Horyzoncie” na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 i programie Euratom. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom.
HORYZONT 2020 - MG -7.3-2017 The Port of the future 19.10.2017 - II etap Wezwanie konkursowe obejmuje dwa rodzaje projektów: CSA (Akcje koordynująco-wspierające) oraz RIA (Projekty badawczo-innowacyjne).
HORYZONT 2020 - MG - 5.2 - 2017 - Innovative ICT solutions for future logistics operations 19.10.2017 - II etap Konkurs dwustopniowy. Typ: projekty badawczo-innowacyjne.
HORYZONT 2020 - DATA FUSION FOR MARITIME SECURITY APPLICATIONS 25.08.2016 Konkurs: SEC-19-BES-2016: DATA FUSION FOR MARITIME SECURITY APPLICATIONS. Konkurs jednostopniowy. TYp: projekty innowacyjne. Dotyczy kwestii bezpieczeństwa w sektorze morskim.
HORYZONT 2020 - Green Vehicles 2016-2017 01.02.2017 Projekty dot. "zielonych rozwiązań" w transporcie drogowym.
HORYZONT 2020 - MG-7-2-2017: Optimisation of transport infrastructure including terminals 19.10.2017 - II etap Konkurs dwuetapowy, termin aplikowania dla 1 etapu : 26.01.2017. Typ: działania badawczo-innowacyjne.
HORYZONT 2020 -BG-04-2017 - Multi-use of the oceans marine space, offshore and near-shore: Enabling technologies 14.02.2017 Konkurs multidyscyplinarny na pograniczu takich obszarów jak: energia odnawialna, transport morski, akwakultura oraz związane z nimi usługi w obszarach morskich. Nabór w konkursie - 1 etapowy, typ: Akcje innowacyjne
HORYZONT 2020 - MG-2-1-2018 - Human Factors in Transport Safety 19.09.2018 - II etap Konkurs 2-etapowy, koniec naboru w I etapie: 30 stycznia 2018, w II etapie: 19 września 2018. Tematyka konkursu obejmuje: czynnik ludzki w bezpieczeństwie transportu: drogowego, kolejowego i wodnego.
HORYZONT 2020 - MG-2-2-2018 - Marine Accident Response 19.09.2018 - II etap Konkurs 2-etapowy, koniec naboru w I etapie: 30 stycznia 2018, w II etapie: 19 września 2018. Tematyka konkursu: reakcje na wypadki morskie.
HORYZONT 2020 - MG-3-2-2018 - The Autonomous Ship 19.09.2018 - II etap Konkurs 2-etapowy, koniec naboru w I etapie: 30 stycznia 2018, w II etapie: 19 września 2018. Tematyka konkursu obejmuje: rozwiązania techniczne i prawne dot. autonomicznych jednostek pływających. Efektem projektów ma być przełom w zakresie wykorzytania autonomicznych jednostek pływających w transporcie i uruchomienie (w okresie 5 lat od zakończenia projektu) pierwszych komercyjnych rejsów.
HORYZONT 2020 - MG-BG-01-2018 - Unmanned and autonomous survey activities at sea 04.04.2018 Konkurs 1 etapowy, nabór do 4 kwietnia 2018 r.. Typ projektów: badawczo-rozwojowe. Obszar tematyczny konursów: technologie umożliwiające badanie dna morskiego Zakres temaryczny projektu: - Opracowanie i demonstracja autonomicznego pojazdu do badania dna morskiego poziomu TRL5 (w razie potrzeby obejmującego jego urządzenie do dokowania i przeładowywania), które może działać w głębokich oceanach przez dłuższy czas, bez potrzeby posiadania statku wspierającego. - Systemy energii i proliferacji zdolne do podtrzymywania wielomiesięcznej autonomicznej pracy pomiarowej na dużych obszarach.