DLA PRACOWNIKÓW AM - KONKURSY NA PROJEKTY B+R

Konkursy

Nazwa Konkursu Deadline Opis konkursu Dokumentacja konkursowa
Brak elementów
Nazwa Konkursu Deadline Opis konkursu Dokumentacja konkursowa
ERA-NET Co-fund Urban Accessibility and Connectivity 22.09.2020 Nabór wniosków na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy ERA-NET Urban Accessibility and Connectivity dotyczące rozwoju współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Zespoły badawcze z Polski mogą finansować koszty prowadzenia badań podstawowych. Polskim operatorem konkursu jest NCN. Konkurs jest wieloetapowy: Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 17 marca 2020 r., Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): maj 2020 r. Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 22 września 2020 r. Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: wrzesień 2020 r. Wyniki konkursu: grudzień 2020 r. W konkursie EN-UAC można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Francja, Holandia, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusze Norweskie - Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych 31.03.2020 Bezpośrednim beneficjentem projektu są firmy. UCZELNIA MOŻE PEŁNIĆ ROLĘ PODWYKONAWCY. W ramach projektu firma może przeznaczyć środki na usługi doradcze lub prace B+R. Celem Schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i ich otoczenia. Konkurs prowadzony jest przez PARP.
H2020 - LC-BAT-11-2020 - Reducing the cost of large batteries for waterborne transport 21.04.2020 Konkurs w obszarze tematycznym dot. efektywnego wykorzystania akumulatorów/baterii w transporcie morskim. Konkurs 1 etapowy, (RIA Research and Innovation action) - projekty badawczo-innowacyjne.
HORYZONT 2020 - MG-2-13-2020 - Coordination and support for an integrated freight transport and logistics system 21.04.2020 Konkurs w obszarze tematycznym: Safe, integrated and resilient transport systems (bezpieczne zintegrowane i elastyczne systemy transportowe). Zakres konkursu dotyczy: koordynacji i wspierania zintegrowanego transportu towarów oraz systemów logistycznych. Konkurs 1 etapowy, typ CSA (CSA Coordination and support action) - projekty wspierająco - koordynujące.
Horyzont 2020 - DT-SPACE-EGNSS-2-2019-2020 - EGNSS applications fostering digitisation 05.03.2020 Konkurs 1 etapowy, typ IA (Innovation Action) - projekt innowacyjny. Tematyka konkursu: Wykorzystanie EGNSS do wspierania cyfryzacji.
HORYZONT 2020 - LC-MG-1-13-2020 - Decarbonising long distance shipping 08.09.2020 - II etap Konkurs w obszarze tematycznym: "Building a low-carbon, climate resilient future" (Budowanie niskoemisyjnej, odpornej na zmiany klimatu przyszłości). Konkurs na projekty jest 2 etapowy (1 etap do 9 stycznia 2020, 2 etap do 8 września 2020). Typ RIA Research and Innovation action (projekt badawczo- innowacyjny). Rezultatem projektu powinny być innowacyjne rozwiązania w zakresie dekarbonizacji żeglugi, w tym testy i metody porównawcze oraz poprawa konkurencyjności europejskiego przemysłu morskiego i firm żeglugowych w dziedzinie ekologicznej żeglugi..
Horyzont 2020 - LC-SPACE-EGNSS-1-2019-2020 - EGNSS applications fostering green, safe and smart mobility 05.03.2020 Konkurs 1 etapowy, typ IA (Innovation Action) - projekt innowacyjny. Tematyka konkursu: wykorzystanie EGNSS do wspierania zielonej, bezpiecznej i inteligentnej mobilności. Rozwiązania dla transportu morskiego mają powodować zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przez statki oraz prowadzić do wzrostu efektywności i trwałości (m.in. w odniesieniu do nawigowania statkami, zarządzania ruchem, działaniami portowymi oraz autonomicznymi statkami).
HORYZONT 2020 - MG -3-7-2020 Improved Production and Maintenance Processes in Shipyards 21.04.2020 Konkurs z obszaru tematycznego: Konkurencyjność i globalne przywództwo. Konkurs dotyczy innowacji w sektorze stoczniowym w zakresie poprawy procesów i technologii produkcji. Konkurs 1 etapowy, typ: Innovation actions (IA) - projekty innowacyjne, których efektem ma być technologia min. na 5 poziomie TRL.
HORYZONT 2020 - MG-BG-03-2020 Under water noise mitigation and environmental impact 21.04.2019 Konkurs 1 etapowy. Typ projektów RIA (Research and Innovation Action) - projekt badawczo - innowacyjny. Rezultatem projektów ma być identyfikacja źródeł najbardziej szkodliwego hałasu podwodnego, wpływ na środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem ssaków morskich, a także wskazanie rozwiązań zmniejszających ten hałas i jego negatywny wpływ.
Horyzont 2020 - SU-SPACE-EGNSS-3-2019-2020 - EGNSS applications fostering societal resilience and protecting the environment 05.03.2020 Konkurs 1 etapowy, typ IA (Innovation Action) - projekt innowacyjny. Tematyka konkursu: Zastosowanie EGNSS w celu wspierania bezpieczeństwa społeczeństw oraz ochrony środowiska.
Lider XI - NCBR 16.03.2020 LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Konkurs dla doktorantów, nauczycieli akademickich bez stopnia doktora oraz ze stopniem doktora, ale jeśli od obrony nie upłynęło 7 lat. Alokacja w konkursie to 100 mln zł, maksymalna wartość dofinansowania dla 1 projektu to 1,5 mln zł.
MarTERA 27.03.2020 Program MarTERA to międzynarodowy program współpracy z grupy programów ERA-NET. W ramach konkursu można uzyskać środki na prowadzenie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro. Do konkursu można zgłaszać projekty, których tematyka dotyczy następujących zagadnień: PA1: Environmentally friendly maritime technologies; PA2: Development of novel materials and structures; PA3: Sensors, automation, monitoring and observations; PA4: Advanced manufacturing and production; PA5: Safety and security. Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie: Białoruś, Belgia, Francja, Hiszpania, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, RPA Nabór w programie jest etapowy. Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie: www.martera.eu do dnia 27.03.2020. W przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny wniosek w języku angielskim (do 4 września 2020)..
MNISW - Granty na granty - promocja jakości III nabór w trybie ciągłym Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Środki m.in. na refundację kosztów opracowania wniosku o dofinansowanie i rozpoznanie jego tematyki. Nabór w trybie ciągłym dla koordynatorów projektu i koordynatorów pakietów pracy, których wniosek otrzymał wymaganą liczbę punktów w naborach konkursowych programu Horyzont 2020.
PO IR "Bony na innowację dla MŚP" etap I usługowy 28.05.2020 - nabór w rundach Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Maksymalne dofinansowanie 340 tys zł. (wartość projektu 400 tys zł). Nabór projektów odbywa się w rundach.
PO IR "Projekty aplikacyjne" 03.04.2020 Konkurs na projekty aplikacyjne - projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Liderem projektu może być zarówno jednostka naukowa, jak i przedsiębiorstwo. Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych do 100% kosztów kwalifikowanych (VAT jest kosztem niekwalifikowanym). Wartość kosztów kwalifikowalnych: od 1 mln PLN do 50 mln euro.
PO IR "Szybka ścieżka" 01.06.2020 Otwarto kolejny konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 (PO IR) - tzw "Szybka ścieżka" Nabór projektów prowadzony jest przez NCBiR. Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) w regionach słabiej rozwiniętych. Dofinansowanie przeznaczone jest na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. W efekcie mają powstać gotowe do skomercjalizowania, nowe lub istotnie ulepszone usługi, produkty i technologie. Projekt może być przeprowadzony na bazie własności niematerialnych i prawnych, do których uczelnia może odpłatnie udzielić praw (np. na podstawi licencji) i taki koszt dla firmy jest kwalifikowalny w projekcie. Przedmiot projektu musi wpisywać się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację” Nabór wniosków we wskazanym okresie odbywa się w trybie ciągłym, podzielony na rundy. Dotyczy podmiotów spoza województwa mazowieckiego.
Premia na Horyzoncie 2 - MNISW Nabór ciągły MNISW ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursu pod nazwą „Premia na Horyzoncie 2” na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, programie Euratom oraz innych schematów wsparcia badań i innowacji wdrażanych przez Komisję Europejską lub jej agencje wykonawcze, pod warunkiem wykorzystywania w tych schematach zasad obowiązujących w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.
RPO WZP, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw - Małe projekty B+R (Typ 1) 09.11.2020 - nabór w rundach co 2 miesiące Konkurs w ramach działania 1.1. RPO WZP 2014-2020 na projekty B+R inicjujące współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, w ramach których firmy będą miały możliwość zakupienia w jednostce naukowej usług badawczo–rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu/usługi bądź jego przetestowanie. Nabór w rundach co 2 miesiące. Maksymalne dofinansowanie to 200 tys zł. Możliwe dofinansowanie komponentu wdrożeniowego w kolejnym etapie. Beneficjent: przedsiębiorstwo. Rola uczelni: podwykonawca usług B+R
RPO WZP, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej (typ 2) 07.09.2020- nabór w rundach co 3 miesiące Beneficjentem w projektach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej (typ 2) mogą być: - mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, - partnerstwa przedsiębiorstw, - partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo i składają się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa oraz jednej jednostki naukowej jak również maksymalnie czterech podmiotów. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 9 mln PLN jeśli projekt zakłada koszty wdrożenia (maksymalnie 5 mln PLN może zostać przeznaczone na B+R). Poziom dofinansowania dla firmy zależy od jej wielkości. Uczelnie mogą otrzymać do 100% jeśli projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.
TANGO - IV konkurs 30.06.2020 - nabór ciągły z podziałem na rundy Konkurs TANGo 4 - to wspólne przedsięwzięcie NCN oraz NCBiR , którego celem jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych, a w szczególności: - określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych, - wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Nabór i ocena wniosków prowadzone będą w trybie ciągłym z podziałem na rundy, do 30 czerwca 2020 r. Konkurs nie ma ograniczenia tematycznego. Kierownikiem projektu może być osoba, która kierowała projektem bazowym lub uzyskała pisemną zgodę kierownika projektu bazowego na pełnienie funkcji kierownika w projekcie TANGO. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to 30 mln zł.
TECHMATSTRATEG - III konkurs 30.03.2020 Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG realizowany przez NCBIR. Projekty mają dotyczyć jednego z czterech obszarów problemowych: 1.Technologie materiałów konstrukcyjnych; 2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych; 3. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach; 4. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii. W ramach obecnego konkursu którego budżet wynosi 197 mln zł, realizowane będą mogły być projekty B+R w konsorcjach naukowych składających się z min. 3 partnerów do maks. 7 partnerów (w tym min. 1 jednostka naukowa, 1 firma). Wynikiem projektów ma być opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz całej gamy innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym programu. Minimalna wartość projektów to 5 mln zł. maksymalna 30 mln zł. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu LSI (lsi.ncbr.gov.pl).
Nazwa Konkursu Deadline Opis konkursu Dokumentacja konkursowa
Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe 13.07.2018 Konkurs polega na współpracy z min. jedną zagraniczną uczelnią/instytucją naukową w zakresie wspólnych publikacji, artykułów naukowych, organizacji konferencji międzynarodowych, seminariów, wymiany pracowników czy wsparcia procesów recenzyjnych w przewodach doktorskich.
BIOSTRATEG III - NCBR 30.09.2016 Trzeci konkurs w ramach Programu obejmuje cztery strategiczne obszary problemowe: 1. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej; 2. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa; 3. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej; 4. Leśnictwo i przemysł drzewny. Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w trzecim konkursie Programu wynosi 150 mln PLN. Projekty mogą składać konsorcja naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, tj. grupa jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzą minimum trzy podmioty: jednostka naukowa, przedsiębiorca lub inna jednostka organizacyjna, prowadzące działalność gospodarczą, badawczo-rozwojową lub inną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
BONUS 185 - Synthesis 2017-10-09 Międzynarodowy konkurs Synthesis, organizowany jest w ramach wspólnego programu na rzecz Morza Bałtyckiego BONUS-185. Termin wstępnej rejestracji wniosków mija 9 października 2017 r., godz. 17.00, Termin składania pełnych wniosków mija 9 listopada 2017 r., Konsorcjum składające wniosek w konkursie musi być złożone co najmniej z 3 podmiotów prawnych, z których każdy ma siedzibę w innym państwie członkowskim UE lub stowarzyszonym, a przynajmniej 2 spośród nich są państwami członkowskimi programu BONUS-185 (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Szwecja). Konkurs dedykowany jet projektom w określonych obszarach tematycznych: Sustainable marine and freshwater aquaculture development perspectives in the Baltic Sea region, A synthesis of knowledge on the Baltic Sea food webs including an outlook for priority future studies, Towards improved environmental status assessment and monitoring systems for the Baltic Sea, Policy instruments and institutions for nutrient abatement, High frequency automated in situ observations in the Baltic, Development of a unified access point for science-based virtual decision support tools for ecosystem-based management in the Baltic Sea and its drainage, Non-monetary values of the Baltic Sea ecosystem goods and services provided to human lifestyles and well-being, Improved maritime risk analysis and mitigation, Cumulative effects of human activities: linear and non-linear interactions and knowledge gaps.
BONUS-185 Blue Baltic 2015 10.03.2016 Międzynarodowy Program BONUS-185 dotyczący projektów naukowo-badawczych na obszarze Morza Bałtyckiego w zakresie m.in.:problemów przyrodniczych, ochrony ekosystemu morskiego, rybołówstwa oraz transportu, Nowy konkurs w programie BONUS zatytułowany „NIEBIESKI BAŁTYK” 2015 dedykowany jest projektom o charakterze badawczym i rozwojowym. W ramach naboru rozdysponowanych zostanie 30 mln EUR. W konkursie mogą startować międzynarodowe konsorcja o interdyscyplinarnym charakterze z następujących krajów: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska oraz Szwecja. W wybranych tematach wymagany jest udział przedsiębiorstw w konsorcjum. Poziom dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych, w tym m.in. wynagrodzenia, delegacje, zakup aparatury badawczej, udział w szkoleniach i konferencjach. Do 9 lutego 2016 należy dokonać wstępnej rejestracji pomysłu na projekt.
CEF Connecting Europe Facility - KE 07.02.2017 Komisja Europejska udostępniła kwotę 1,9 mld euro na współfinansowanie projektów transportowych, wpisujących się w priorytety określone w Wieloletnim i Rocznym Programie Prac. Wszystkie wnioski aplikacyjne przed przekazaniem do Komisji Europejskiej muszą zostać zaakceptowane przez Państwo Członkowskie, tj. Ministerstwo Rozwoju.
CHIST-ERA 11.01.2018 W ramach konkursu można składać wnioski o finansowanie projektów badawczych z następujących zakresów tematycznych: >.>Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility (ORMR);; >> Big data and process modelling for smart industry (BDSI) Do konkursu można zgłaszać projekty realizowane przez partnerów z co najmniej trzech spośród wymienionych krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Kanada (prowincja Québec), Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, Włochy. Obowiązują w krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie - dla Polski - NCN. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w drugiej połowie 2018 r.
CHIST-ERA - NCN 14.02.2020 Nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w ramach którego możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych z następujących tematów: Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (XAI), Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (CES). Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Uczestników będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty (w Polsce NCN)
DAINA: konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze 15.12.2017 DAINA to konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu będą mogli przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez polskie zespoły naukowe mogą występować polskie jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez litewskie zespoły naukowe mogą występować litewskie jednostki badawcze i naukowe wskazane w Rejestrze Instytucji Badawczych i Naukowych. Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy. Kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora.
DIALOG - współpraca między nauką a biznesem - MNISW 31.12.2019 Program wspierający naukowców. Jego celem jest wymiana pomysłów i innowacyjnych rozwiązań oraz współpraca i dialog między nauką a sferą społeczno-gospodarczą. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł. Dofinansowanie mogą uzyskać: jednostki naukowe, podmioty działające na rzecz nauki, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną oraz konsorcja. Wysokość dofinansowania jednego projektu: od 100 000 do 2 000 000 zł. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.
Dotacje na infrastrukurę badawczą - MNISW 31.08.2016 Konkurs MNiSW na przyznanie dotacji (w 2017 roku), na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej (zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki) oraz inwestycje budowlane i inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej.
DUN Działalność Upowszechniająca Naukę - MNiSW 30.09.2018 Środki należy przeznaczyć na: promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą; organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą; upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych; podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki; zadania związane ze sporządzaniem ekspertyz, opinii i ocen naukowych.
Electric Mobility Europe - NCBR 06.02.2017 W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na realizację międzynarodowych projektów badawczych dotyczących zagadnień z zakresu elektromobilności i pojazdów elektrycznych. Na dofinansowanie udziału polskich projektów NCBiR przeznaczyło 1 mln euro. Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące zagadnienia: System integration (transport, urban and sub-urban areas); Integration of urban freight and city logistics in e-mobility; Smart Mobility concepts and ICT applications; Public Transport; Consumer behaviour and societal trends.
EN-SUGI Eranet Sustainable Urbanisation Global Initiative - NCN 19.03.2017 - I etap Konkurs na interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Finansowanie otrzymają projekty dotyczących rozwoju mobilności, łączności i transportu miejskiego, również w zakresie badań podstawowych. Operatorem w Polsce jest Narodowe Centrum Nauki. Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap naboru kończy się 19 marca 2017.
Energia + Innowacje 31.08.2015 Celem konkursu jest wspieranie aktualnie rozwijanych technologii dla elektroenergetyki. Nagrodą w Konkursie jest pozyskanie łącznego finansowania w wysokości 1 000 000 zł na rozwój innowacyjnej, autorskiej technologii dla elektroenergetyki, możliwość jej testowania w strukturach Grupy ENEA, wsparcie biznesowe funduszu Giza Polish Ventures oraz wsparcie technologiczne Polskiego Instytutu Badań i Rozwoju.
ERA-NET BIOENERGY 16.01.2018 Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii. Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie to: Austria, Holandia, Niemcy, Polska, Szwajcaria. Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać do Sekretariatu Konkursu (Netherlands Enterprise Agency – RvO) na adres: Mr. René Wismeijer, rene.wismeijer@rvo.nl. Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie NCBiR. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor NCBiR podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500.000,00 EU.
ERA-NET MARTEC 29.04.2015 Projekty w ramach programu ERA-NET MARTEC II – powinny dotyczyć dotyczące technologii morskich, m.in. w takich obszarach jak: budowa i konstrukcje statków, urządzanie i usługi morskie. Projekty muszą być realizowane w międzynarodowym partnerstwie (minimum dwóch krajów). Konieczny jest udział przedsiębiorstw, najlepiej ze wszystkich reprezentowanych krajów. Poziom dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych, w tym m.in. wynagrodzenia, zakup lub korzystanie z aparatury badawczej. Kolejny konkurs ogłoszony zostanie prawdopodobnie na początku roku 2016
ERA-Net SG+ RegSys 02.11.2018 full proposals Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu inteligentnych systemów energetycznych. Celem konkursu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań, które umożliwią stworzenie inteligentnych i zintegrowanych systemów energetycznych, będących odpowiedzią na zapotrzebowanie danych regionów i społeczności lokalnych.Konkurs składa się z dwóch etapów - do 11 września 2018 r. należy złożyć propozycje projektu, a do 2 listopada 2018 r. całe wnioski. Równolegle z naborem wniosków będzie trwał compulsory advisory period (18.09-2.11.2018 r.). W tym czasie Wnioskodawca powinien skontaktować się z NCBR w celu uzyskania informacji nt. projektu/konkursu tak, by składany wniosek spełniał wymogi agencji finansującej. Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie NCBR. Minimalny czas trwania projektu - 24 m-ce, maksymalny - 36. Minimalne konsorcjum to 2 uczestników z dwóch rożnych krajów programu finansującego, przy czym jeden musi być członkiem UE. Konkurs na rozwiązania znajdujące sie co najmniej na 5. poziomie TRL.
Era-Net SOLAR - NCBR 11.04.2016 Czwarty i ostatni konkurs w ramach ERA-NET SOLAR (wyłącznie badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe z zakresu: solar electricity generation, i.e. photovoltaics (PV), concentrating solar power (CSP) / solar thermal electricity (STE)).
Era-Net Transport 02.10.2015 Wezwanie konkursowe dot. zrównoważonej logistyki oraz łańcuchów dostaw „Sustainable Logistics and Supply Chains Call”.
Era-Net Urban Futures - NCN 15.03.2016 W ramach konkursu można uzyskać wsparcie na realizację międzynarodowych projektów badawczych, których tematyka dotyczy obszarów miejskich.
Era-Net Waterworks 2015 - NCBR 19.04.2016 W ramach konkursu można uzyskać środki na prowadzenie badań obejmujących zagadnienia z zakresu zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi. Tematyka projektów ma dotyczyć następujących zagadnień: Increasing the efficiency and resilience of water uses; Monitoring and reducing soil and water pollution; Integrating social and economic dimensions into the sustainable management and governance of water resources.
EUBSR Seed Money Facility 30.10.2015 Środki w tym konkursie (1 mln EUR) przeznaczone są przygotowanie projektów, które później będą aplikować o środki m.in. w ramach programu Baltic Sea Region 2014-2020 (tzw. projekt na projekt).
EUREKA Innovation across borders 23.09.2019 Dofinansowanie na opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi we współpracy międzynarodowej przynajmniej dwóch niezależnych podmiotów z dwóch państw członkowskich Eureki. Projekty mają być ukierunkowane rynkowo i mają mieć cywilny charakter. Brak ograniczeń tematycznych. Beneficjentem może być konsorcjum naukowe (którego liderem jest przedsiębiorstwo), przedsiębiorca lub grupa przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania zależy od beneficjenta i rodzaju prowadzonych badań (poziom dofinansowania dla uczelni do 100% niezależnie od rodzaju badań). Konkurs jednoetapowy, aplikacja składana elektronicznie do NCBR.
European Satellite Navigation Competition GALILEO MASTERS 2017 30.06.2017 Konkurs na pomysł na aplikację, urządzenie bądź technologię wykorzystującą nawigację satelitarną.
Europejski Fundusz Morski i Rybacki - NIEBIESKIE TECHNOLOGIE 30.09.2016 Zaproszenie do składania wniosków dotyczy wspierania strategicznych partnerstw ponadnarodowych w celu opracowania wspólnych planów działania m.in. w Regionie Morza Bałtyckiego w zakresie koordynacji inwestycji w obszarze niebieskiego wzrostu. Konkretne plany działania powinny zawierać plan inwestycyjny, który zapewni zestaw akceptowanych przez banki (bankable), gotowych do zainwestowania (ready-to-invest) projektów demonstracyjnych w obszarze nowych technologii, zastosowań przemysłowych, procesów lub usług w ramach docelowego segmentu niebieskiego wzrostu. Celem jest to, żeby projekty demonstracyjne były tak przygotowane dla przemysłu i instytucji finansowych, aby na koniec projektu można było przejść do ich realizacji.
FAMELAB Konkurs dla popularyzatorów nauki 23.01.2017 Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i pracowników naukowych, którzy chcą popularyzować naukę. W celu zgłoszenia się do konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej. W formularzu należy zamieścić również link do maksymalnie 3-minutowego filmu video z nagraniem wystąpienia na dowolny temat dotyczący wybranej dziedziny z wymienionych powyżej nauk. Organizatorami konkursu są British Council Polska oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Laureat konkursu otrzyma 43 000 zł oraz weźmie udział w międzynarodowym finale konkursu.
FNP - First Team 17.10.2016 Program FIRST TEAM oferuje młodym badaczom środki (w wysokości nawet do 2 mln zł) na założenie pierwszego zespołu. Konkurs dla młodych doktorów, którzy chcą zbudować swój zespół naukowy (złożony z młodych doktorów, studentów i doktorantów). Przedmiotem projektów mogą być prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, zwłaszcza z zakresu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
Fundusz na Rzecz Zrównoważonego Rybołóstwa 13.02.2017 W ramach programu można składać wnioski o dofinansowanie przełomowych badań naukowych odnoszących się do luk i barier informacyjnych, technologicznych i związanych z zarządzaniem, jakie rybołówstwa napotykają w dążeniu do osiągnięcia standardu MSC (Marine Stewardship Council), Projekty, które uzyskały wsparcie w ramach poprzedniej edycji konkursu obejmowały między innymi przeprowadzenie analizy ryzyka łańcucha dostaw tuńczyka w Indonezji, opracowanie opartej o ograniczone dane metodologii zarządzania rybołówstwem przybrzeżnym w Surinam czy wykorzystania telefonów komórkowych do zbierania danych na temat połowów ośmiornic na Madagaskarze. Pula obecnego konkursu wynosi 207 500 funtów.
Fundusz Wyszehradzki 10.04.2015 Konkurs z zakresu lekkich materiałów konstrukcyjnych, materiałów do warunków ekstremalnych (środowisko radioaktywne, wysoka temperatura etc.) oraz materiałów do zastosowań w elektronice i pozyskiwaniu energii.
Fundusz Wyszehradzki Small Grants 01.03.2016; 01.06.2016; 01.09.2016 i 01.12.2016 Dofinansowanie w wysokości 80% na projekty do wartości maksymalnie 6000 EUR z zakresu: science and research, education, youth exchanges, cross-border cooperation.
Fundusz Wyszehradzki Standard Grants 01.03.2016; 01.06.2016; 01.09.2016 i 01.12.2016 Dofinansowanie w wysokości 80% na projekty o wartości min.6001 EUR z zakresu: science and research, education, youth exchanges, cross-border cooperation.
Fundusze Norweskie i EOG - Program PARTNERSTWO 1 lipca 2018 r. - składanie wstępnych propozycji projektowych W ramach Funduszy Norweskich uruchomiono całkowicie nowy mechanizm finansowy, poświęcony transgranicznej współpracy regionalnej i transnarodowej W OBSZARACH: innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność, środowisko, energia, zmiany klimatyczne, gospodarka niskoemisyjna. PARTNERSTWO: Projekt powinien angażować partnerów z przynajmniej 3 państw, w tym przynajmniej dwóch państw beneficjentów Funduszy (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia). KONSORCJUM powinno składać się z: 1) lidera projektu pochodzącego z jednego z 15 państw beneficjentów Funduszy j.w. 2) przynajmniej dwóch partnerów beneficjentów, z których jeden pochodzi z innego państwa beneficjenta niż lider projektu - 15 państw wymienionych wyżej. 3) drugi partner może wywodzić się z 15 państw beneficjentów lub następujących krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Rosja, Serbia, Turcja, Ukraina. ALOKACJA to 15 mln EUR. DOFINANSOWANIE dla ośrodków akademickich – do 90% kosztów kwalifikowalnych. TERMIN - 1 lipca 2018 roku na przesłanie wstępnych propozycji projektowych.
Fundusze Norweskie i EOG III - BADANIA - Grieg 17.09.2019 Konkurs GRIEG finansowany ze środków Funduszy Norweskich na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze realizowane we wszystkich dziedzinach nauk (wg paneli NCN), ze szczególnym uwzględnieniem badań z zakresu nauk społecznych. Wartość projektów 0,5 do 1,5 mln euro. Z grantu można finansować m.in. koszty wynagrodzeń i stypendiów zespołu badawczego, zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji. Nabór wniosków trwa do 17 września.
Fundusze Norweskie i EOG III - BADANIA - IdeaLab 19.08.219 Konkurs NCN - IdeaLab, na wspólne (z partnerem z Norwegii, Lichtensteinu lub Islandii) projekty badawcze realizowany w nowatorskiej formule „sandpit”. Temat konkursu to „Postępowanie w obliczu zagrożeń”,. Z grantu można finansować m.in. koszty wynagrodzeń i stypendiów zespołu badawczego, zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji. Nabór wniosków trwa do 19 sierpnia.
GALILEO - przetargi Ogłoszone przez Komisję Europejską przetargi w ramach Programu GALILEO: 1. Advanced mission concepts: EGNOS authentication, deadline: 28/09/2015 2. Future navigation and timing evolved signals, deadline:30/09/2015 3. Galileo service commercial enhancements, deadline: 05/10/2015
Granty firmy CEDROB 21.04.2017 Firma CEDROB przeznaczy 700 tys. zł na realizację projektów użytecznych społecznie w czterech kategoriach: 1) Nauka i rozwój, 2) Edukacja i sport, 3) Kultura, 4) Inicjatywa społeczna. W każdej z kategorii przewidziane są: dwa granty po 30 tys. zł każdy, trzy granty po 20 tys. zł, trzy granty po 10 tys. zł, pięć grantów po 5 tys. zł. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie to m.in. uczelnie.
Granty na granty - MNiSW 01.03.2017 „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”, dedykowany liderom konsorcjów projektów m.in. w programie Horyzont 2020. Środki finansowe mogą być przyznane na refundację kosztów poniesionych na działania związane z z przygotowaniem wniosku projektowego. Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 1 marca 2017 r. z tym, że wnioski składane w roku 2017 mogą dotyczyć wyłącznie wniosków projektowych, które uzyskały ocenę merytoryczną Komisji Europejskiej w roku 2016.
HORYZONT 2020 - Applications in Satellite Navigation - Galileo 01.03.2017 Na rok 2017 zapowiadane są nowe konkursy programu Horyzont 2020 dotyczące zastosowania nawigacji satelitarnej. Obszar GALILEO-2017 składać się będzie z 4 konkursów: - GALILEO-1-2017: EGNSS Transport applications (w tym zastosowanie EGNSS w transporcie morskim), - GALILEO-2-2017: EGNSS mass market applications, - GALILEO-3-2017: EGNSS professional applications, - GALILEO-4-2017: EGNSS awareness raising and capacity building.
HORYZONT 2020 - BG-02-2016/2017: High value-added specialised vessel concepts enabling more efficient servicing of emerging coastal and offshore activities 14.02.2016 Konkurs jednoetapowy, w wezwaniu Blue Growth (Niebieski wzrost). Projekt o charakterze innowacyjnym (IA). Rozwiązanie otrzymane w wyniku projektu powinno osiągnąć min. 5 poziom gotowości technologicznej (TRL)
HORYZONT 2020 - DATA FUSION FOR MARITIME SECURITY APPLICATIONS 25.08.2016 Konkurs: SEC-19-BES-2016: DATA FUSION FOR MARITIME SECURITY APPLICATIONS. Konkurs jednostopniowy. TYp: projekty innowacyjne. Dotyczy kwestii bezpieczeństwa w sektorze morskim.
HORYZONT 2020 - Green Vehicles 2016-2017 01.02.2017 Projekty dot. "zielonych rozwiązań" w transporcie drogowym.
HORYZONT 2020 - LC-MG-1-10-2019: Logistics solutions that deal with requirements of the 'on demand economy' and for shared-connected and low-emission logistics operations 12.09.2019 - II etap Konkurs 2-etapowy, koniec naboru w I etapie: 16 stycznia 2019 , w II etapie: 12 września 2019. Typ RIA (projekty badawczo-innowacyjne). Tematyka konkursu: Rozwiązania logistyczne odpowiadające wymaganiom gospodarki "na żądanie" (on demand economy) oraz niskoemisyjnym operacją logistycznym.
HORYZONT 2020 - LC-MG-1-8-2019: Retrofit Solutions and Next Generation Propulsion for Waterborne Transport 12.09.2019 - II etap Konkurs 2-etapowy, koniec naboru w I etapie: 16 stycznia 2019 , w II etapie: 22 września 2019. Typ RIA oraz IA (projekty badawczo-innowacyjne oraz projekty innowacyjne), Tematyka konkursu: Rozwiązania modernizacyjne oraz napęd nowej generacji w transporcie wodnym.
HORYZONT 2020 - LC-MG-1-9-2019: Upgrading transport infrastructure in order to monitor noise and emissions 12.09.2019 - II etap Konkurs 2-etapowy, koniec naboru w I etapie: 16 stycznia 2019 , w II etapie: 22 września 2019. Typ RIA (projekty badawczo-innowacyjne). Tematyka konkursu: Modernizacja infrastruktury transportowej w celu monitorowania hałasu i emisji
HORYZONT 2020 - MG - 5.2 - 2017 - Innovative ICT solutions for future logistics operations 19.10.2017 - II etap Konkurs dwustopniowy. Typ: projekty badawczo-innowacyjne.
HORYZONT 2020 - MG -7.3-2017 The Port of the future 19.10.2017 - II etap Wezwanie konkursowe obejmuje dwa rodzaje projektów: CSA (Akcje koordynująco-wspierające) oraz RIA (Projekty badawczo-innowacyjne).
HORYZONT 2020 - MG-2-1-2018 - Human Factors in Transport Safety 19.09.2018 - II etap Konkurs 2-etapowy, koniec naboru w I etapie: 30 stycznia 2018, w II etapie: 19 września 2018. Tematyka konkursu obejmuje: czynnik ludzki w bezpieczeństwie transportu: drogowego, kolejowego i wodnego.
HORYZONT 2020 - MG-2-2-2018 - Marine Accident Response 19.09.2018 - II etap Konkurs 2-etapowy, koniec naboru w I etapie: 30 stycznia 2018, w II etapie: 19 września 2018. Tematyka konkursu: reakcje na wypadki morskie.
HORYZONT 2020 - MG-2-6-2019 - Moving freight by Water: Sustainable Infrastructure and Innovative Vessels 16.01.2019 Konkurs 2-etapowy, koniec naboru w I etapie: 16 stycznia 2019 , w II etapie: 22 września 2019. Tematyka konkursu: transport ładunków drogą wodną. Zrównoważona infrastruktura i innowacyjne jednostki pływające.
HORYZONT 2020 - MG-2-8-2019: Innovative applications of drones for ensuring safety in transport 12.09.2019 - II etap Konkurs 2-etapowy, typ RIA (projekt badawczo-innowacyjny), koniec naboru w I etapie: 16 stycznia 2019, w II etapie: 12 września 2019. Tematyka konkursu: innowacyjne zastosowanie dronów w celu zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie.
HORYZONT 2020 - MG-2-9-2019: InCo Flagship on Integrated multimodal, low-emission freight transport systems and logistics 12.09.2019 - II etap Konkurs 2-etapowy, koniec naboru w I etapie: 16 stycznia 2019 , w II etapie: 22 września 2019. Typ RIA (projekt badawczo-innowacyjny), Tematyka konnkursu: zintegrowany transport multimodalny, niskoemisyjne systemy logistyczne i transportu towarów
HORYZONT 2020 - MG-2.1-2017 Innovations for energy efficiency and emission control in waterborne transport. 19.10.2017 - II etap Konkurs w obszarze Transport wodny (Waterborne transport). Jest to konkurs 2 etapowy. Nabór do I etapu kończy się 26 stycznia 2017, a II etapu 19 października 2017.
HORYZONT 2020 - MG-2.2-2016 Development, production ande of high performance and lightweight materials for vessels and equipment 20.01.2016 Konkurs z obszaru Transport wodny (Waterborne transport). Spodziewany wpływ projektów: zastosowanie do produkcji statków oraz ich wyposażenia nowych lżejszych materiałów podnoszących m.in. efektywność energetyczną jednostek. Nabór projektów w konkursie jest dwustopniowy. Pierwszy etap zamyka się 20 stycznia 2016 r, a II etap 29 września 2016.
HORYZONT 2020 - MG-2.3-2016 New improved tranport concepts in waterborne transport 20.01.2016 Konkurs z obszaru Transport wodny (Waterborne transport). Nabór projektów w konkursie jest dwustopniowy. Pierwszy etap zamyka się 20 stycznia 2016 r, a II etap 29 września 2016.
HORYZONT 2020 - MG-2.4-2017: Complex and value-added specialised vessels 19.10.2017 - II etap Konkurs dwuetapowy. Typ: działania innowacyjne.
HORYZONT 2020 - MG-3-2-2018 - The Autonomous Ship 19.09.2018 - II etap Konkurs 2-etapowy, koniec naboru w I etapie: 30 stycznia 2018, w II etapie: 19 września 2018. Tematyka konkursu obejmuje: rozwiązania techniczne i prawne dot. autonomicznych jednostek pływających. Efektem projektów ma być przełom w zakresie wykorzytania autonomicznych jednostek pływających w transporcie i uruchomienie (w okresie 5 lat od zakończenia projektu) pierwszych komercyjnych rejsów.
HORYZONT 2020 - MG-3.3-2016 Safer waterborne transport and maritime operations 20.01.2016 Konkurs z obszaru : Bezpieczeństwo w transporcie (Transport - Safety). Nabór projektów w konkursie jest dwustopniowy. Pierwszy etap zamyka się 20 stycznia 2016 r, a II etap 29 września 2016.
HORYZONT 2020 - MG-7-2-2017: Optimisation of transport infrastructure including terminals 19.10.2017 - II etap Konkurs dwuetapowy, termin aplikowania dla 1 etapu : 26.01.2017. Typ: działania badawczo-innowacyjne.
HORYZONT 2020 - MG-BG-01-2018 - Unmanned and autonomous survey activities at sea 04.04.2018 Konkurs 1 etapowy, nabór do 4 kwietnia 2018 r.. Typ projektów: badawczo-rozwojowe. Obszar tematyczny konursów: technologie umożliwiające badanie dna morskiego Zakres temaryczny projektu: - Opracowanie i demonstracja autonomicznego pojazdu do badania dna morskiego poziomu TRL5 (w razie potrzeby obejmującego jego urządzenie do dokowania i przeładowywania), które może działać w głębokich oceanach przez dłuższy czas, bez potrzeby posiadania statku wspierającego. - Systemy energii i proliferacji zdolne do podtrzymywania wielomiesięcznej autonomicznej pracy pomiarowej na dużych obszarach.
HORYZONT 2020 - MG-BG-02-2019: - Ship emission control scenarios, marine environmental impact and mitigation 29.04.2019 Konkurs jednoetapowy. Dotyczy redukcji zanieczyszczeń.
HORYZONT 2020 - S2R - Shift2Rail 2019-06-18 W ramach wspólnego przedsięwzięcia Shit2Rail ogłoszono kilkanaście wezwań konkursowych dot. transportu kolejowego, które mają odpowiedzieć na wyzwanie jakim jest zwiększenie udziału transportu kolejowego w transporcie ogółem. Projekty w tym programie realizowane są na zasadach ogólnych Horyzontu 2020.
HORYZONT 2020 -BG-04-2017 - Multi-use of the oceans marine space, offshore and near-shore: Enabling technologies 14.02.2017 Konkurs multidyscyplinarny na pograniczu takich obszarów jak: energia odnawialna, transport morski, akwakultura oraz związane z nimi usługi w obszarach morskich. Nabór w konkursie - 1 etapowy, typ: Akcje innowacyjne
HORYZONT 2020 –LC-MG-1-11-2019 Structuring R&I towards zero emission waterborne transport 25.04.2019 Konkurs 1 etapowy, projekt typu CSA – akcja koordynująco -wspierająca. Tematyka konkursu dotyczy strukturyzacja badań i innowacji w zakresie bezemisyjnego ransportu wodnego.
HORYZONT 2020, ERC Starting grants 17.11.2015 Konkurs Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (granty indywidualne) dedykowany naukowcom rozpoczynającym karierę badawczą (2-7 lat po doktoracie), pochodzący z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Tematykę projektu określają wnioskodawcy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.
HORYZONT 2020, Mobility for growth - 2015 15.10.2015 Ostatnie w 2015 roku konkursy w obszarze transportu
INGA - program specjalny NCBR, GAZ-SYSTEM i PGNiG 20.04.2018 Pierwszy konkurs zostanie ogłoszony 19 stycznia 2018 r. dla konsorcjów złożonych z co najmniej jednego podmiotu naukowego oraz przedsiębiorstwa, bądź wyłącznie z jednostek naukowych. Nabór potrwa od 19 lutego do 20 kwietnia 2018r. Tematy projektów: poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych; pozyskanie metanu z pokładów węgla; materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych; sieci gazowe; użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG; technologie wodorowe i paliwa gazowe; technologie stosowane we współpracy z klientami; ochrona środowiska. Program współfinansowany z POIR wspierający badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe.
INICJATYWA CORNET 29.03.2017 Celem konkursu jest realizacja projektów badawczych przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego muszą wchodzić przedsiębiorstwa. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 500 000 euro.
Inkubator Innowacyjności + 05.06.2017 Konkurs dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów, zespołów badawczych Akademii Morskiej w Szczecinie / Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego lub innych osób będących twórcami wyników prac badawczo-rozwojowych albo zamierzających podjąć prace badawcze. Celem przyznania grantu w wys. 100 tys. zł jest rozwój technologii, które będą możliwe do skomercjalizowania. Przyznane środki w ramach grantu obejmować będą łącznie: a. do 10 000 PLN brutto – ocena zdolności patentowej i pakietu prawnego oraz sfinansowanie w części zgłoszenia patentowego w UP RP wraz z pracą rzecznika patentowego; b. do 90 000 PLN brutto otrzymanych środków na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych.
Interreg - Europa 2014-2020 30.06.2018 Ostatni konkurs w ramach programu Interreg Europa został zapowiedziany na maj - czerwiec 2018. Konkurs na wzmocnienie współpracy nad wybraną dziedziną polityki regionalnej (np. zarządzaniem klastrami, tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego). Rezultatem przedsięwzięcia może być opracowanie koncepcji nowego projektu do sfinansowania ze środków programów regionalnych lub krajowych oraz zmiany w systemie zarządzania nimi w regionie. Tematyka programu obejmuje: badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami. Oczekiwana wielkość projektów 1-2 mln EUR.
Interreg - Europa Środkowa 2014-2020 05.07.2019 4 nabór projektów w programie Europa Środkowa planowany jest na okres 4 marca – 5 lipca. Nabór projektów będzie jednoetapowy, w następującychprzemysł 4.0/zaawansowana produkcja - przedsiębiorczość społeczna - efektywność energetyczna w kontekście renowacji budynków publicznych w miastach - mobilność niskowęglowa i jakość powietrza w miastach - adaptacja do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku - zagrożone dziedzictwo kulturowe (budynki i miejsca) - powiązania obszarów peryferyjnych i przygranicznych z sieciami i węzłami TEN-T CNC. ● Do rozdysponowania w konkursie będzie ok. 10 mln euro ● Cechy projektów: czas trwania maks. 24 miesiące; do 1,5 mln euro z EFRR; rekomendowana maksymalna liczba partnerów: 12; min. 50% partnerów, to uczestnicy zatwierdzonych już projektów ICE; 1 instytucja/udział w 1 proponowanym projekcie w danym obszarze tematycznym; Składany projekt powinien bazować na rezultatach co najmniej 3 projektów UE (w tym 2 ICE), obowiązkowe są konsultacje. . ● Specjalne wsparcie ze strony programu dla wnioskodawców, dodatkowy bonus przy ocenie dla projektów z odniesieniem do H2020 i Programu Ramowego.
Interreg - Południowy Bałtyk 2014-2020 22.06.2018 VI nabór na projekty regularne, zdefiniowanie osi dostepnych nastąpi na Komitecie Monitorującym24-25 kwietnia 2018; Składanie wniosków jest jednoetapowe. Oczekiwany budżet projektu 1-2 mln EUR. Dofinansowanie dla partnerów z Polski na poziomie 85%.
Interreg - Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 kwiecień 2018 Celem Programu jest wzmocnienie zintegrowanego rozwoju terytorialnego i współpracy na rzecz bardziej innowacyjnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego. Nabór projektów w III konkursie prowadzony będzie we wszystkich trzech obszarach tematycznych: potencjał dla innowacji, zarządzanie zasobami naturalnymi oraz zrównoważony transport i ich poddziałaniach. Procedura aplikacyjna będzie jednoetapowa, wydłużona. Ważne daty w III naborze: - W dniach: 18-19 października odbędzie się seminarium informacyjne w Rydze (Łotwa). - Od połowy września br. do połowy stycznia 2018 aplikanci będą musieli skonsultować swoje projekty ze Wspólnym Sekretariatem w Rostocku; - Ogłoszenie konkursu planowane na październik 2017. UWAGA: WYMAGANE JEST SKORZYSTANIE CHOĆ Z 1 KONSULTACJI, aby uzyskać dostęp do systemu BAMOS (system aplikowania online) w 3. naborze do programu! Konsultacje odbywają się w oparciu o wypełniony i dostarczony formularz (tzw. Project Idea Form). Należy go przesłac na adres: idea@interreg-baltic.eu.
Iuventus Plus 2015 - MNiSW 15.10.2015 Konkurs na projekty badawcze adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia i opublikowali artykuły w czasopismach naukowych ujętych w części A lub części C obowiązującego wykazu czasopism. Zgłaszany projekt badawczy może trwać do 36 miesięcy.
KICkoff Competition 2015 30.09.2015 Konkurs adresowany jest do osób, które poszukują wsparcia dla realizacji swoich projektów na innowacyjne produkty, usługi lub technologie w zakresie zrównoważonej energii.
Konkurs firmy BUDIMEX 10.07.2018 Program "Zmieniaj świat. Budimex 50 lat" jest skierowany do osób, którym zależy na poprawie życia wokół siebie, mają pomysł na projekt oraz, którego realizacja rozwiąże konkretny problem. W ramach projektu coś zbudują, wyremontują lub zmodernizują. Nie mogą jednak działać sami – muszą być związani z instytucjami działającymi na rzecz społecznego dobra, takimi jak: organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, gminy, przedszkola, szkoły, biblioteki, uczelnie wyższe, kluby sportowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, spółki, które nie działają w celu osiągnięcia zysku. Każdy projekt, który ma szanse trwale zmienić kawałek naszego świata, który będzie łączył i integrował ludzi lokalnie, ale przede wszystkim odpowiadał na ich rzeczywiste problemy może zostać zgłoszony do konkursu. Jury pod przewodnictwem znanego przedsiębiorcy i sportowca Rafała Sonika, będzie oceniać nadesłane projekty według kryteriów: przydatność dla społeczności lokalnej, projekt powinien być rozwiązaniem konkretnego problemu, odpowiedzią na lokalne potrzeby, innowacyjność, jasno określona grupa beneficjentów, trwała wartość dla lokalnej społeczności, rzetelnie przygotowany kosztorys, realny harmonogram realizacji do 15 grudnia 2018 r.
Konkurs Forum Akademickiego na artykuł popularnonaukowy 11.09.2017 Konkurs dla młodych naukowców do 35 roku życia na artykuł popularyzujący w przystępny sposób ich własne badania naukowe lub badania, w których brali oni udział.
Konkurs na na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa - NCBR 15.09.2015 Nabór wniosków na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych m.in. w tematyce: Integrator sygnałów wizyjnych; System informacyjno-analityczny wspomagający zarządzanie ryzykiem podczas planowania i realizacji działań Policji; Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast; Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania.
KONNECT Strengthening STI Cooperation between the EU and Korea - NCBR 15.11.2015 Zgłaszane projekty powinny być zorientowane na nowe technologie oraz unikalne i innowacyjne koncepcje w zakresie efektywności wykorzystania zasobów (resources) z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Kluczowe obszary można rozumieć jako: zrównoważone wykorzystanie zasobów, technologie recyklingu.
Letnie Praktyki Badawcze nieokreślony Konkurs adresowany do studentów i doktorantów m.in. nauk ścisłych i technicznych na uczestnictwo w letnich praktykach, których celem jest rozwikłanie w interdyscyplinarnych zespołach naukowych problemów postawionych przez dynamiczny świat biznesu.
Lider Innowacji 15.04.2017 Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie wynalazców, przedsiębiorców, placówek naukowo–badawczych, uczelni wyższych i szkół, organizacji gospodarczych i społecznych, instytucji finansowych, samorządów terytorialnych oraz wybitnych osób publicznych, osiągających sukcesy w warunkach gospodarki wolnorynkowej w postaci konkretnych dokonań innowacyjnych. Zgodnie z regulaminem przedmiotem oceny w konkursie może być: 1) wynalazek, wzór przemysłowy, 2) pomysł, nowa koncepcja, 3) produkt przemysłowy powstały w wyniku zastosowania wynalazku lub nowych technologii, 4) wynik pracy badawczej i odkrycie możliwe do wykorzystania w praktyce, 5) nowa technologia i rozwiązanie zastosowane w budownictwie mieszkaniowym, budowie dróg i mostów, budowie obiektów przemysłowych itp., 6) nowatorskie rozwiązanie techniczne służące zdrowiu i ratowaniu życia ludzkiego oraz ochronie środowiska i poprawie warunków pracy, 7) nowatorskie rozwiązanie architektoniczne i metody ratowania zabytków, 8) nowe rozwiązanie zastosowane w organizacji, zarządzaniu jednostek i organizacji gospodarczych oraz samorządowych, 9) nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w handlu, usługach, komunikacji i transporcie, 10) nowa koncepcja rozwoju infrastruktury, zwłaszcza w udostępnianiu informacji, gromadzeniu i przetwarzaniu danych, 11) nowatorski program edukacyjny, 12) innowacyjna praca dyplomowa możliwa do zastosowania w praktyce, 13) inne dokonanie innowacyjne związane np.: z życiem publicznym, przekazem medialnym, twórczością artystyczną, działalnością społeczną itp.
LUMEN – KONKURS NA NAJLEPIEJ ZARZĄDZANE PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM 30.06.2017 Tegoroczna edycja konkursu jest wspólną inicjatywą firmy doradczo-technologicznej PCG Academia, Fundacji Rektorów Polskich, a także Dziennika Rzeczpospolita, firmy Pearson Central Europe i programu Santander Universidades realizowanego przez Bank Zachodni WBK. Zgłoszenia do Konkursu LUMEN 2017 będą przyjmowane w trzech równorzędnych Kategoriach: Rozwój: Realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach wdrażania strategii rozwoju uczelni; Zarządzanie: Innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni; Współpraca: Kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi, społecznością lokalną.
M-ERA-NET.2 18.06.2019
Deadline dotyczy I etapu - wniosek skrócony w imieniu konsorcjum składa lider projektu
W ramach konkursu można uzyskać środki na międzynarodowe projekty badawcze obejmujące zagadnienia z zakresu technologii materiałowych. Do konkursu można składać projekty, które dotyczą następującej tematyki: Modeling for materials engineering and processing Innovative surfaces, coatings and interfaces High performance composites Functional materials New strategies for advanced material-based technologies in health applications Materials for additive manufacturing Konsorcjum ma się składać z minimum 3 partnerów z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Do sieci M-ERA należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany. Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego.
MNiSW - dofinansowanie wkładu własnego Nabór ciągły Jednostka naukowa realizująca projekt międzynarodowy, w którym wymagane jest współfinansowanie (wkład własny) może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na realizację projektów międzynarodowych współfinansowanych czyli na dofinansowanie wkładu własnego w projekcie międzynarodowym. Finansowanie to nie może być większe niż 90% kosztów ponoszonych przez wnioskodawcę ze środków krajowych (wkładu włąsnego) i może zostać przyznane na cały okres realizacji projektu, nie dłużej jednak niż na 6 lat (w uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony maksymalnie o 2 lata). Nabór wniosków prowadzi MNiSW i jest ciągły. Wniosek należy złożyć przez system OSF. Warunki naboru wniosków oraz rozliczania przyznanych środków reguluje Rozporządzenie MNiSW z 6 listopada 2015 r.
MNISW - Granty na granty II - promocja jakości 31.10.2018 Dodatkowe środki finansowe dla jednostek, które jako lider lub członek konsorcjum aplikowały do jednego z konkursów w programie Horyzont 2020 i w 2018 roku otrzymały pozytywną ocenę tego wniosku. Nabór jest ciągły i trwa do 31 października 2018.
NATO badania dla pokoju i bezpieczeństwa 01.02.2017 W ramach konkursu można uzyskać finansowanie na projekty badawcze, szkolenia i warsztaty związane z bezpieczeństwem.
PANDA 2 11.04.2016 Wspólny program MNiSW oraz NCBiR skierowany do ośrodków prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe oraz działających na rzecz upowszechniania nauki. Wsparciem zostanie objęta infrastruktura o wartości co najmniej 50 mln zł powstała dzięki Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka, która umożliwia prowadzenie badań na zamówienie podmiotów zewnętrznych. Celem konkursu jest zachęcenie ośrodków badawczych do ściślejszej współpracy z biznesem, a naukowców - do komercjalizowania wyników swoich badań. Wsparcie projektów w konkursie potrwa do końca 2020 roku. Łączny budżet programu wynosi 250 mln zł (maksymalnie 50 mln zł w każdym roku).
PC - 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki 29.02.2016 Typ II konkursu przeznaczony dla zasobów nauki np. na budowę repozytorium naukowego, by upowszechnić dorobek naukowy jego pracowników;
PGE - Energia Innowacji 30.11.2015 godnie z regulaminem konkursu Innowacyjne projekty mogą dotyczyć różnych obszarów działalności PGE: wydobycia; wytwarzania; energetyki odnawialnej; energetyki jądrowej; dystrybucji energii elektrycznej; sprzedaży. Uczestnikiem Konkursu może być jednostka naukowa, będąca polską uczelnia publiczną.
PGE - Energia innowacji 28.02.2017 Konkurs na innowacyjne projekty dla doktorantów, doktorów, jednostek naukowych z zakresu: wydobycia i wytwarzania, energetyki odnawialnej, dystrybucji energii elektrycznej, sprzedaży energii elektrycznej.
PGNiG Młodzi Innowacyjni 30.06.2017 Konkurs skierowany jest do młodych naukowców, studentów lub doktorantów studiujących lub zatrudnionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i którzy w dniu 31 grudnia 2016 r. nie ukończyli 30 lat. warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie opisu Projektu z obszaru działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w szczególności: poszukiwania i wydobycia węglowodorów; dystrybucji paliw gazowych; elektroenergetyki; nowych zastosowań gazu ziemnego; ochrony środowiska; obsługi odbiorców i użytkowników gazu, w tym kwestii bezpieczeństwa oraz w zakresie popularyzacji marki PGNiG.
PO IR "Badania na rynek" 08.05.2019 Cel: Sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych. WARTOŚĆ PROJEKTU (KOSZTY KWALIFIKOWANE) od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR, WKŁAD WŁASNY minimum 30%, DLA KOGO: MŚP
PO IR "Międzynarodowe Agendy Badawcze" 15.01.2016 Konkurs realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Projekt „Międzynarodowe Agendy Badawcze” jest wzorowany na programie „Teaming for Excellence” ogłoszonym przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020. W ramach projektu wsparcie otrzymają wyspecjalizowane i autonomiczne jednostki naukowe w Polsce, realizujące międzynarodowe agendy badawcze tworzone we współpracy strategicznej z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw. Całkowita suma przeznaczona na dofinansowanie projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze w PO IR (Działanie 4.3) wynosi ok. 126 mln EUR, co pozwoli na wsparcie ok. 10 jednostek realizujących MAB-y, wyłonionych w trzech konkursach planowanych na lata: 2015, 2016 i 2017.
PO IR "Regionalne Agendy Naukowo Badawcze" brak konkursu w roku 2019 Podstawowe założenie dot. konkursu: Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu 1 mln PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu 8 mln PLN. Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych –na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu (intensywność wsparcia) wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych – w zależności od rodzaju prac (VAT prawdopodobnie niekwalifikowany). UWAGA: Wysokość dofinansowania będzie pomniejszona o dochód uzyskany z komercjalizacji. Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, Tematycznie projekty muszą wpisywać się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych. Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład wchodzi: co najmniej jedna jednostka naukowa, oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów. udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa. Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako: o 1) wprowadzenie wyników do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego członkiem konsorcjum o 2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) o 3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników. przedsiębiorcy spoza konsorcjum (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży)
PO IR "Szybka ścieżka" Duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw 29.06.2018 Środki na B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstwa to 50% - 65% kosztów kwalifikowanych w zakresie badań przemysłowych oraz 25% - 40% kosztów kwalifikowanych w zakresie prac rozwojowych.
PO IR - Program sektorowy INNOship 16.09.2019 Konkurs realizowany w ramach PO IR, poddziałanie 1.2 - programy sektorowe. Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora stoczniowego w perspektywie roku 2023. Wnioskodawcą może być przedsiębiorstwo, konsorcjum przedsiębiorstw lub konsorcjum naukowo-przemysłowe. Konkurs zarówno dla MŚP jak i dużych firm. Są to fundusze na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w sektorze stoczniowym. Partnerem w projekcie lub podwykonawcą prac B+R (badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych) mogą być wyłącznie uczelnie, państwowe instytuty badawcze, instytuty PAN lub inne jednostki naukowe prowadzące badania i upowszechniające wiedzę.
PO IR Szybka ścieżka - Technologie kosmiczne 15.11.2019 Konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 (PO IR). Nabór prowadzony jest przez NCBiR. Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) w regionach słabiej rozwiniętych. Dofinansowanie przeznaczone jest na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. W efekcie mają powstać gotowe do skomercjalizowania, nowe lub istotnie ulepszone usługi, produkty i technologie. Projekt może być przeprowadzony na bazie własności niematerialnych i prawnych, do których uczelnia może odpłatnie udzielić praw (np. na podstawi licencji) i taki koszt dla firmy jest kwalifikowalny w projekcie. Przedmiot projektu dotyczyć musi technologii kosmicznych. Nabór wniosków we wskazanym okresie odbywa się w trybie ciągłym.
PO IR Szybka ścieżka - Tworzywa sztuczne 15.11.2019 Konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 (PO IR). Nabór prowadzony jest przez NCBiR. Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) w regionach słabiej rozwiniętych. Dofinansowanie przeznaczone jest na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. W efekcie mają powstać gotowe do skomercjalizowania, nowe lub istotnie ulepszone usługi, produkty i technologie. Projekt może być przeprowadzony na bazie własności niematerialnych i prawnych, do których uczelnia może odpłatnie udzielić praw (np. na podstawi licencji) i taki koszt dla firmy jest kwalifikowalny w projekcie. Przedmiot projektu dotyczyć musi obszaru tworzyw sztucznych. Nabór wniosków we wskazanym okresie odbywa się w trybie ciągłym.
PO IR „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej" brak konkursu w roku 2019 Program "Demonstrator" ogłoszony przez NCBiR przeznaczony jest na wsparcie firm w zakresie prac rozwojowych, które zwieńczone zostaną stworzeniem demonstracyjnych wersji nowych produktów.
PO RiM 1.3 "Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza" 04.04.2019 Pomoc na realizację operacji w ramach działania innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza przyznaje się na opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, mających na celu: 1) zmniejszenie negatywnego wpływu rybołówstwa komercyjnego lub rybactwa śródlądowego na środowisko lub zrównoważone wykorzystanie żywych zasobów wód; 2) poprawę oraz opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem komercyjnym; 3) poprawę technik i technologii połowu oraz narzędzi połowowych; 4) ulepszenie silników oraz wyposażenia statków rybackich; 5) osiągnięcie zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów wód; 6) poszukiwanie alternatywnych metod połowu ryb chroniących je przed drapieżnikami; 7) ograniczenie przyłowów i odrzutów ryb przez zastosowanie selektywnych technik, technologii lub narzędzi połowowych; 8) zmniejszanie presji połowowej przez eksperymentalne zarybianie. O środki mogą ubiegać się szkoły wyższe lub szkoły ponadpodstawowe w rozumieniu przepisów prawa oświatowego kształcące lub prowadzące badania naukowe w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub przetwórstwa produktów rybnych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 262, z późn. zm.), zwanych dalej "produktami rybnymi", lub ochrony i rozwoju żywych zasobów wód; instytuty badawcze lub instytuty naukowe; podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego lub działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, lub przetwórstwa produktów rybnych - w przypadku gdy operacja jest realizowana wspólnie przez ten podmiot z podmiotem, o którym mowa w pkt 1 lub 2, powiązanymi ze sobą umową konsorcjum 3 .
POIR Konkurs na Inwestycje 04.01.2019 Z pieniędzy na inwestycje może skorzystać MŚP jeśli z sukcesem zakończył się I etap Bonu na innowacje i PARP zaakceptował wniosek o płatność końcową. Dofinansowanie można przeznaczyć na inwestycję - nawet 560 tysięcy złotych, przy maksymalnym poziomie dofinansowania do 70%. Środki te można wykorzystać na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, a także na zakup wartości niematerialnych i prawnych. Szczegółowy katalog kosztów inwestycji znajdzie się w regulaminie konkursu.
POLNOR - Polski Program Badań Stosowanych (Fundusze norweskie i EOG) 12.12.2019 Konkurs dla organizacji badawczych i przedsiębiorców na projekty polsko-norweskie obejmujące badania stosowane z tematów: dobrobyt, opieka społeczna i zdrowie, przemysł cyfrowy, żywność i zasoby naturalne, energia, transport i klimat, rozwój społeczny i gospodarczy, pojazdy bezzałogowe Kwota dofinansowania projektu od 0,5 do 1,5 mln euro. Maksymalny okres realizacji projektu 36 miesięcy. Minimalny skład konsorcjum: minimum jeden parter z Polski i jeden Norwegii, w tym minimum jedna firm. Organizator konkursu NCBR.
POLONIUM Program wymiany bilateralnej POLSKA-FRANCJA 02.07.2018 Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.
Polsko-niemiecka współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju (STAIR) - NCBR 30.10.2015 Polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie zrównoważonego rozwoju: energy efficiency and climate protection, resource efficiency, sustainable water management, socio-ecological research.
Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - działania bilateralne 17.11.2017 Konkurs na wymianę bilateralną z Norwegią w celu przygotowania wspólnych projektów badawczych z Horyzontu 2020 oraz innych programów badawczych. Wydłużono termin naboru na dofinansowanie działań do 17 listopada br. i do tego czasu działanie powinno się zakończyć. Termin ten dotyczy zarówno działań polegających na wizycie przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii, jak również wizycie przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.
Polsko-tajwańskie projekty naukowe 31.07.2018 Nabór w dwóch równoległych ścieżkach. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w następujących dziedzinach: Ścieżka 1: neuroscience, energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy technologies), materials science and engineering, agricultural biotechnology and biocatalysis, ICT – Information and communication Technology. Ścieżka 2: artificial intelligence. Ścieżka 1 jest adresowana do konsorcjów jednostek naukowych, a druga przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Poziom dofinansowania w ścieżce nr 1 - do 30 tys. EUR na maksymalny okres 3 lat, w ścieżce nr 2 - do 100 tys. EUR na maksymalnie 3 lata.
POWER - Ścieżki Kopernika brak informacji Celem konkursu będzie wyłonienie 16 projektów - po jednym w każdym województwie - służących popularyzacji nauki. Konkurs ogłoszony zostanie na początku 2016 roku.
Program im. Bekkera 31.05.2018 Program zwiększający mobilność międzynarodową naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy pozwolą na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Młodszym naukowcom Program stworzy także szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich. W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest: prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych; pozyskanie materiałów do pracy naukowej; prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych; odbycie stażu naukowego; inne formy aktywności naukowej lub akademickiej. Wnioskodawcami w Programie są indywidualni naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
Program Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia 17.10.2017 Na rok 2017 zaplanowano następujące typy konkursów w ramach Programu: 1. WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA (10.07-18.09) 2. NATURA I KULTURA – CS2 Wspólne utrzymanie i rozwój bioróżnorodności (10.07-18.09) 3. TRANSPORT I MOBILNOŚĆ – Inwestycje w portach i przystaniach (09.10-18.12) 4. EDUKACJA – bez inwestycji budowlanych (09.10-18.12) AM może wziąć udział w konkursie jako typ beneficjenta: „Instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, pozostałe podmioty naukowe i edukacyjne”.Projekty muszą być realizowane w konsorcjach (co najmniej po 1 partnerze z Polski i Niemiec i co najmniej 1 z nich musi być z obszaru wsparcia). Program dzieli się na „Fundusz Małych Projektów” (to projekty tzw. „miękkie” do 30 tys. EUR) i pozostałe – brak limitów budżetowych (mogą być badawcze, naukowe, ale nie inwestycyjne). Kwota dofinansowania to 85%, wymagany wkład własny na poziomie 15%.
Program wymiany bilateralnej POLSKA-AUSTRIA 29.06.2018 Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców pomiędzy Polską a Austrią w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.
Program wymiany bilateralnej POLSKA-CZECHY 29.06.2018 Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców pomiędzy Polską a Czechami w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii: - uczelnie; - jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk; - instytuty badawcze; - międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Polski.
Program wymiany bilateralnej POLSKA-NIEMCY 29.06.2018 Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców pomiędzy Polską a Niemcami w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.
Program wymiany bilateralnej POLSKA-SŁOWACJA 02.07.2018 Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców pomiędzy Polską a Słowacją w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.
Projekty polsko-izraelskie - NCBR 19.07.2016 Konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych.
Projekty polsko-luksemburskie - NCBR 21.04.2016 Obszar konkursu to innowacje w usługach obejmujący następujące zagadnienia: projektowanie usług dla biznesu, rozwój i działanie systemów finansowych, bezpieczeństwo informacji oraz działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów. Wnioski będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim.
Projekty polsko-tureckie - NCBiR 07.09.2018 Trzecia edycja polsko-tureckiego konkursu na projekty badawcze w obszarach: ICT, Health and life sciences, Energy. Budżet konkursu 5 mln zł.
Regionalna Inicjatywa Doskonałości 21.05.2018 Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej obejmujące cele programu, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni. Uczelnia składająca wniosek w konkursie wskazuje jedną lub więcej dyscyplin w wybranej grupie dyscyplin, w obrębie których zamierza rozwijać swój potencjał badawczy. Program obejmuje finansowanie przez okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Uczelnia może otrzymać środki finansowe na realizację projektu w maksymalnej wysokości 3 mln zł rocznie.
SEED FUNDING - dla projektów współpracy Regionu Morza Bałtyckiego 13.02.2018 Instytut Szwedzki uruchomił nabór na aplikacje ws. przyznania seed funding na projekty wpisujące się w cele Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Główny beneficjent musi pochodzić ze Szwecji. Natomiast pozostali partnerzy mogą być z takich krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Dania, Estonia, Finlandia, Gruzja, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja i Ukraina. FINANSOWANIE NA: - przeprowadzenie badania pilotażowego w ramach przygotowań do szerszego projektu regionalnego w regionie Morza Bałtyckiego, - tworzenie nowych sieci, - poszerzanie i wzmacnianie istniejących sieci, - przygotowanie wniosku o finansowanie z jednego lub z innych programów / funduszy UE lub z innych funduszy. CZAS TRWANIA PROJEKTU: Projekt może rozpocząć się w dowolnym czasie między 1 czerwca a 1 listopada 2018 r. i powinien trwać max 18 miesięcy. PARTNERSTWO: musi obejmować: Lidera ze Szwecji, oraz poza Polską 2 inne podmioty z 2 różnych krajów członkowskich UE. FINANSOWANIE: 1. wartość projektu nie powinna przekroczyć 500 koron szwedzkich. 2. Wkład własny w wysokości 10%. 3. Wydatki kwalifikowane: wynagrodzenia personelu wykonujące określone zadania w projekcie nie związane z administracją (wraz z pochodnymi), podróże i zakwaterowanie, koszty spotkań, ekspertyzy zewnętrzne. 4. Wydatki niekwalifikowane: zakup sprzętu, diety, wynagrodzenia za zarządzanie i administrację. APLIKACJA: w j. angielskim drogą elektroniczną do 13 lutego br.
Seed Funding from the Swedish Institute 14.04.2016 Dofinansowanie współpracy w obszarze Regionu Morza Bałtyckiego tj. Szwecja, Polska, Estonia, Litwa, Łotwa, Rosja, Białoruś, Ukraina, a w niektórych przypadkach także Gruzja i Mołdawia. Projekty maksymalnie 18-miesięczne, lider ma pochodzić ze Szwecji. Celem projektu jest budowa relacji i partnerstw w tym regionie pod kątem wyzwań stojących przed państwami nadbałtyckimi.
Seed Money dla Południowego Baltyku 30.01.2017 Fundusze Seed Money w ramach programu Południowy Bałtyk są środkami, za pomocą których można z minimum jednym partnerem zagranicznym wypracować pomysł na nowy projekt do takiego stopnia, który umożliwi złożenie go np. w nadchodzącym naborze wniosków, który będzie ogłoszony w maju 2017. Najważniejsze założenia tego naboru do Seed Money, to: 1. Zakres tematyczny- dostępny dla dwóch osi priorytetowych: 3.1 - Improve the quality and environmental sustainability of transport services in the South Baltic area i 4.1 - Increase the share of skilled labour force working in blue and green economy sectors of the South Baltic area through joint cross-border actions. 2. Oczekiwane wyniki i działania- każdy projekt powinien wypracować „project concept paper” zawierający opis przyszłego projektu zgodnego z celami Interregu Południowy Bałtyk; działania projektu Seed Money, to spotkania, wstępne badania/opracowania do projektu, ew. warsztaty konieczne do sformułowania wspólnego projektu.
Seed Money dla Regionu Morza Bałtyckiego 09.12.2019 Granty przeznaczone dla konsorcjów przygotowujących wspólny projekt zgodny ze Strategią Regionu Morza Bałtyckiego. Środki przeznaczone są na tzw. "przedprojekty" czy inaczej zwane projekty zalążkowe. • Pula dostępna w tym konkursie to 1 mln EUR. • Budżet pojedynczego projektu - max. 50 000 euro, czas wdrażania – 12 miesięcy. • Stopa dofinansowania – 85%, 15% wkład własny, • Minimum 3 partnerów z 3 różnych państw • Obowiązuje obecna wersja Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, dla partnerów rosyjskich będzie podane źródło dokumentu strategicznego obowiązującego w Rosji – należy się do niego odnieść w projekcie. • Rozpoczęcie naboru 5 listopada 2019, zakończenie 9 grudnia 2019r. • Ocena przez PACi i HACi do 20 stycznia 2020 (wskazanie/ preselekcja do 4 projektów z każdego tematu), kryteria podstawowe dostępne w Podręczniku dla beneficjentów, dodatkowe opublikowane zostaną na stronie internetowej programu RMB. • Wprowadzenie do BAMOSA pełnych aplikacji do 23 marca 2020 • Decyzja KM – czerwiec 2020 • Wdrażanie projektów – październik 2020 – wrzesień 2021.
SHENG 1 Polsko-chińskie projekty badawcze 17.09.2018 . Finansowanie mogą uzyskać projekty z zakresu badań podstawowych realizowane w ramach wszystkich paneli nauk ścisłych i technicznych, a także nauk o życiu oraz w wybranych panelach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.
Southeast Asia - Europe Pilot Joint Call for Mobility - NCBR 14.09.2015 Konkurs ma na celu skojarzenie zespołów badawczych z Europy i Azji Południowo-Wschodniej w celu nawiązania lub wzmacniania istniejącej współpracy (wspieranie istniejących i tworzenie nowych partnerstw). W dłuższej perspektywie ma służyć wypracowaniu mechanizmu finansowania dla przyszłych wspólnych projektów B+R. Potencjalny obszar tematyczny dla AM: Environmental (climate change, water resource management, smarter cities, biodiversity & energy)
Tango - NCBR i NCN 20.12.2018 TANGO to wspólne przedsięwzięcie NCBR i NCN. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących, działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych. Nabór wniosków prowadzony jest w II turach: od 14 czerwca do 21 września i od 21 września do 20 grudnia 2018 r. Wnioski do konkursu Tango 3 mogą składać osoby, które mają zakończony projekt bazowy. Przez projekt bazowy należy rozumieć projekt obejmujący badania podstawowe, finansowany w ramach jednego z następujących konkursów NCN: OPUS, PRELUDIUM, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ, którego wyniki stanowią podstawę do realizacji projektu zgłoszonego w ramach Konkursu TANGO3.
Team - FNP 15.03.2016 Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego.
Team - FNP 20.06.2016 Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego.
TEAM-TECH 20.06.2017 Celem programu TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.
TEAM-TECH Core Facility 20.06.2017 Celem programu TEAM-TECH CORE FACILITY jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców w tym również innych jednostek naukowo-badawczych. Oczekiwanym rezultatem programu jest stworzenie jednolitych zasad dostępu do infrastruktury dla wszystkich zainteresowanych odbiorców.
V4-Korea Joint Research Program - NCBiR 22.02.2017 Konkurs „V4-Korea Joint Research Program” prowadzony jest w ramach współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Korei Południowej. Zakres tematyczny konkursu dotyczy chemii i inżynierii chemicznej. Kraje biorące udział w konkursie to: Polska, Korea, Czechy, Słowacja, Węgry. Do konkursu mogą przystępować: jednostki naukowe, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa, konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki naukowe). Poziom dofinansowania do 100% na badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe), badania przemysłowe i prace rozwojowe.
Współpraca Polska-RPA 09.07.2018 NCBIR ogłosiło konkursu na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze (Współpraca Polska-RPA) w następujących obszarach (m.in) : Environment and climate change, Water and green technology, Maritime economy, Information and communication technology (ICT).
Współpraca Polska-Turcja 07.09.2018 NCBiR rozpoczął nabór na polsko-tureckie projekty badawczo-rozwojowe Do konkursu można zgłaszać projekty w obszarze: ICT, Energy, Health, Food.